ⵜⴰⵙⴳⴰ

ⵜⵉⵔⵎⵉⵙⵉⵏ, ⵜⵉⵙⵓⴷⵡⵉⵏ, ⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⴰⵎⴻⵏ,...

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ !

ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰ ⵏⴻⵎⵢⵓⴷⴰⵙ ⵓⴳⴰⵔ.

ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⴰⵍ

ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴻⵙɛⴰ ⴰⵎⵓⵔ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⵓⴷⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵙⴻⴳⵎⵉ ⵉ ⵜⴻⴽⵛⴻⵎ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵏⴷⴰⵡⵜ, ⵜⴻⵜⵜⴰⵥ, ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ. 

ⵉⵎⵉ ⵏⴻⵥⵡⴰⵕ ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵇⴻⴷⴷⵉⵛⴻⵏ ⵢⵓⵔⵣⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵢⵡⴰⵍⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵏⴳⴻⵔ-ⴻⴷ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵏⵏⴰⵔ ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵡⵓⵎⵉ ⵏⴻⴼⴽⴰ ⵉⵙⴻⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.ⴱⵔⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵛⴹⴰⴹⵜ ⵏ ⵏⵓⵠⴻⵏⴽⵓⵎ. ⴰⵇⴻⴷⴷⵉⵛ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⵓⵍⴼⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴽⴰⵏ. ⵙⴻⴳ ⵣⵉⴽ, ⵢⴰⴽⴰⵏ, ⵉ ⵏⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵢⵡⴰⵍⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰ ⵏⴻⴼⴽ ⵓⴷⴻⵎ ⵉ ⵢⵉⵣⵏⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵓⴳⴻⵜⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ.

ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵖ

ⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⵉⵜⴻⴷⴷⵓ ⵓⴽⴰⵍⴰ...

ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰ ⵏⴻⵣⴳⵓ ⵉⵙⵓⵜⵔⴻⵏ-ⵏⵡⴻⵏ, ⵏⴻⴳⴳⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ. ⴰ ⵏ-ⵜⴰⴼⴻⵎ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵓⵍⵉⵇⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰ ⵏⴻⵇⵇⴻⵏ ⴰⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵏⴻⵟⵟⴻⴼ ⵜⴰⵙⵓⵜⴻⵔⵜ-ⵏⵡⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ, ⴰ ⵡⴻⵏ-ⵏ-ⵏⴻⵔⵔ ⵜⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⵓⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵔⵏⵓⵜ ⵖⴻⵔ-ⵙ ⴰⴽⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵍⵓ.

ⵉⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴱⴻⵍ ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵔⴰ ⵏ-ⵏⴻⴳⴳ, ⴰ ⵏⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⴼⵔⴻⵏ ⵜⴻⵖⵣⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ.

ⵜⵉⵟ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷ ⴰⵙⵏⴻⴽⵡⵓ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⵉⴷⵉⵡⴰⵏ ⵢⴻⵟⵟⴼⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ. ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ, ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⵡⴰⴽⵜⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵉⵏⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⴳⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ ⵜⴰⵍⵎⴻⵏⴷⴰⴷⴰⵏⵜ.

ⵉⴳⴻⵎⵎⵓⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⴼⴰⴼⴻⵏ ⵙⵖⵓⵔ ⵉⵎⵓⵙⵙⵏⴰⵡⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵏⴷⵉⴷⴻⵏ ⵏ ⵏⵓⵠⴻⵏⴽⵓⵎ / ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.ⴱⵔⵓ.

ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴼⵔⴻⵏ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⵜⴰⵙⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⵏⴻⵙⵙⴻⴷⵡⴻⵍ ⵉⴳⴱⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵢⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴻⴼ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵍⴻⵍ.

ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ !

ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵢⵡⴰⵍⵜ

ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.ⴱⵔⵓ ⵜⴻⴳⴳⴰⵔ-ⴻⴷ ⵜⵉⵎⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷ ⵜⵣⴻⵎⵎⴰⵔ-ⵉⵙ ⵍⴻⵡⵀⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵢⵡⴰⵍⵜ ⵉⵖⴻⴼ ⴷ-ⵢⴻⵡⵡⵉ ⴰⴷ ⵀⴻⴳⴳⵉⵏⵜ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵇⵉⵍⵜ ⵡⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⴻⵍⵍⴻⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴻⵔⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴰⵒⵒⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵟ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵉⴷⴻⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ

ⵉⵙⴰⵍⴰⵏ

ⵉⴱⵓⴷⴷⴰⵏ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2969

ⵉⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⴰⵏⵓⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2969, Amazigh.Pro, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ NOVENCOM, ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⵉ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵙⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ, ⵉⴱⵓⴷⴷⴰⵏ-ⵉⵙ ⵓⴼⵔⵉⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵔⴻⵙ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⴰ. ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵏⴻⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵜⵉⴱⵖⴰⵙ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴻⵎⵎⴰⵔ ⵉ ⵡⵉⴷ ⵉⵇⴻⴷⴷⵛⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ, ⵎⴻⵕⵕⴰ, ⵉ ⵉⴱⴻⴳⴳⵙⴻⵏ…

ⵏⵓⵠⴻⵏⴽⵓⵎ ⵢⴻⵙⵙⵓⵏⵥⴰ ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ-ⵉⵏⴻⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.ⴱⵔⵓ

ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.ⴱⵔⵓ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴳⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴷⴼⴻⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵢⵡⴰⵍⵜ-ⵏⵙⴻⵏ, ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.ⴱⵔⵓ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⵓ ⵉ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵉ ⵜⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ, ⵜⵉⵙⵓⴷⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⴰⵎⴻⵏ.

ⵜⴰⵎⵉⴷⵡⴰ ⵏⵓⵠⴻⵏⴽⵓⵎ / ⵜⵉⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵙⵙⵏⴰⵡⴻⵏ

ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.ⴱⵔⵓ ⴷ ⴰⵎⵉⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⵖⴻⴼ ⴷ-ⵢⴻⵡⵡⵉ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵉⵟ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷ ⴰⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵉ ⵢⵉⵃⵍⵉⴵⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔⴻⵏ, ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵓⴳⴰⵔ, ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵉⴷⴻⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴷⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷ-ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⴷⵉ ⵏⵏⵉⵛⴰⵏ ⴰⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵉⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴻⴼ ⴰⴼⴻⵙⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵉⵖⴻⴼ ⵜⴱⴻⴷⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵜⵉⵎⵉⴷⵡⴰ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴻⵍⵍⵉ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵢⵡⴰⵍⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵜⴻⵢⵡⴰⵍⵜ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵣⵓⵢⴰⵣ.